Giai phuong trinh Bac 1
Nhap cac he so de tinh X:

X+  = ????